Philosophie ∙ Philosophy ∙ Triết lý sống

 

„Gleich wie schwer oftmals das Leben,
wie steinig der Weg auch sein mag:
Seien Sie wie eine Lotusblüte, die stets auf dem Wasser schwimmt.
Seien Sie wie der Bambus, der fest verwurzelt,
sich dennoch flexibel im Winde bewegt.“


Das ist der Weg zur Gesundheit!

 

 

„Life is often rocky,
just as the path may be strewn with stones:
Be then like the lotus blossom which always floats on top of the water.
Be then like bamboo, with strong roots
yet flexible, able to bend in the wind.”

 
That is the way to health!

 

 

„Cũng như những khó khăn trong cuộc đời thường gặp,
dù đường đi có nhiều sỏi đá chông gai:
Quý vị hãy như một hoa sen, luôn trôi bình thản trên mặt nước.
Quý vị hãy như tre trúc bắt rễ sâu đứng vững chãi,
nhưng vẫn linh hoạt chuyển mình trong gió.“


Đó là con đường đi để đạt được sức khỏe!

Hausarztpraxis Dr. med. Bao Thanh Thy CHAU ∙ Am Rathaus 14 ∙ 90522 Oberasbach ∙ 0911-660090  |  team@hausarztpraxis-dr-chau.de